Tillbudsanmälan

Vad menas med tillbud?

Ett tillbud är en händelse som kan ge, eller skulle kunna ge, upphov till skada, sjukdom eller annan skadlig inverkan i arbetet. Observera att även händelser av psykisk art kan vara tillbud t.ex. hot eller trakasserier.

Rutiner vid tillbud som berör studerande

 • Alla tillbud ska anmälas, även mobbing, trakasserier eller dylikt!
 • En anmälan per tillbud. Om tillbudet berör både studerande och personal ska endast en anmälan av tillbudet göras, men denna ska undertecknas av samtliga berörda.
 • Den studerande som råkar ut för ett tillbud ska fylla i blankett för tillbudsanmälan. Blanketten finns att hämta längs ner på sidan eller på administrationen. Sidan 1 fylls i och blanketten lämnas till klassföreståndare eller kursansvarig lärare inom en vecka.
 • Vid kroppslig skada ska även en skadeanmälan till försäkringsbolag fyllas i. Blankett finns på administrationen.

Kursansvarig lärare

 • ska kontrollera att blanketten är rätt ifylld
 • ska lämna ifylld blankett till rektor som lämnar kopia till huvudskyddsombud.

Rutiner vid tillbud som berör personal

 • Alla tillbud ska anmälas, även mobbing, trakasserier eller dylikt!
 • En anmälan per tillbud. Om tillbudet berör både personal och studerande ska endast en anmälan av tillbudet göras, men denna ska undertecknas av samtliga berörda.
 • Den anställde som råkar ut för ett tillbud ska fylla i en blankett för tillbudsanmälan. Blanketten finns att hämta nedan på sidan, på administrationen och ”Arkivet”. Sidan 1 fylls i och blanketten lämnas till rektor inom en vecka.
 • Vid kroppslig skada ska även en skadeanmälan till Fora fyllas i. Blankett finns på administrationen.

Efter anmälan

 • Rektor/VD samt skyddsombud fyller i sidan 2 på blanketten.
 • Alla tillbudsanmälningar behandlas i samverkansgruppen.