Yh Arborist Stockholm

En tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta med trädvård. Utbildningen syftar till att ge djupa kunskaper, färdigheter och en gedigen trädvårdskompetens.

En arborist är en trädvårdsspecialist och har mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. Arborister arbetar för att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och får ett långt liv. Arborister bedömer behov av, planerar och genomför trädvårdsinsatser. De är också sakkunniga vid trädval samt alla arbeten som rör hantering av träd från plantskola till planteringsplats, plantering, uppbindning, skötsel och vård.

Som arborist kan du arbeta med beskärning och fällning av träd. Som klättrande arborist är det viktigt att vara i god fysisk kondition, tycka om att arbeta utomhus under alla årstider och vara beredd på att arbeta på höga höjder.

I rådgivande/konsulterande arbetsuppdrag gör du inventeringar och riskbedömningar av större trädbestånd och enstaka träd i parker, kyrkogårdar och gatumiljö.

Arborister kan vara anställda i offentliga förvaltningar och företag inom trädgårdsskötsel. Du kan också starta eget företag och ha uppdrag åt privata kunder, företag eller förvaltningar.

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet.
 

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.


Särskild behörighet

Gymnasiekurserna

  • Fordon och redskap, eller motsvarande kunskaper förvärvade från exempelvis yrkeserfarenhet
  • Marken och växternas biologi, eller motsvarande kunskaper förvärvade från exempelvis yrkeserfarenhet
  • Växtkunskap 1,  eller motsvarande kunskaper förvärvade från exempelvis yrkeserfarenhet

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du betyg i gymnasiekurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap och/eller har motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet måste du genomföra och bli godkänd på preparandutbildning för behörighet.

Har du examen från Naturbruksprogrammet inriktning trädgård eller motsvarande kompetens genom yrkesvux eller liknande grundläggande trädgårdsutbildning uppfyller du den särskilda behörigheten. Förutsättningen för behörigheten är dock att det går att tillse att ovanstående kurserna har avklarats med minst godkänt resultat.

Utbildningen kräver att man kan läsa litteratur samt forsknings- och försöksrapporter på svenska samt aktuell information och nya rön om trädvård, framför allt från International Society of Arboriculture men även från andra källor och som finns tillgängliga på engelska. Viss kurslitteratur är skriven på engelska, danska och norska.

I utbildningen förekommer matematiska beräkningar, bl a i kursen ekonomi och entreprenörskap, där förutsättningar för eget företagande gås igenom. Kursen tar upp ekonomiska beräkningar såsom kalkyler, offerter och ekonomiska värderingar av befintliga stadsträd.

Utbildningen är fysiskt krävande och en god fysik är nödvändigt.

 

Behörighetsgivande kurspaket

För att tillse att det finns möjlighet även för yrkesväxlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket, en sk. riktad preparandutbildning. Kurspaketet kommer att ges på distans och ger särskild behörighet för att söka våra Yh-utbildningar, däremot garanterar de inte en studieplats.

 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande än antal platser görs ett urval enligt följande: 

Betyg ingår i urvalsprocessen

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Särskilt prov ingår i urvalsprocessen

Särskilt prov som poängsätts enligt en skala på 1p-8p.

Det särskilda provet består av en praktisk del och en teoretisk del som är läsförståelsetest i svenska och engelska. Den praktiska delen ger mellan 1 och 5 poäng. Testerna i läsförståelse ger mellan 0,1-1,5 poäng vardera.

Syftet med den praktiska delen av provet är att få tillfälle att låta de sökande prova på vad arboristyrket innebär med arbete uppe i trädkronorna. Parallellt med det praktiska provet ges information om utbildningen utbildningens upplägg och ger den sökande tillfälle att ställa frågor. Vi hoppas genom detta att den sökande får en inblick i yrket och förståelse för att det är ett fysiskt krävande yrke. Enligt vår erfarenhet gör detta att avhoppen i början av utbildningen minskar.

Tidigare utbildning ingår i urvalsprocessen

Sökande som examinerats från Naturbruksprogrammet på gymnasiet eller sökande som har andra godkända kurspaket/utbildningsbevis från trädgårdsutbildningar kommer att prioriteras då branschen anser att det ger dem bättre förutsättningar att tillgodogöra sig denna utbildning.

Examen från Naturbruksprogrammet ger 8 poäng. Naturvetenskapliga programmet liksom en examen från ettårig trädgårdsutbildning, exempelvis YrkesVux eller Arbetsmarknadsutbildning Trädgård eller likvärdig utbildning ger 8 poäng.

Yrkes- och arbetslivserfarenhet i urvalsprocessen

Varken Arbetslivserfarenhet (ALE) eller Yrkeserfarenhet (YE) ingår som urvalsgrund för antagningen  HT2018.

 

Ansök till utbildningen!

Anmälan till arboristutbildningen görs på anmälningsblankett som skickas till skolan.

 

Frågor och funderingar över utbildningen och behörighet? 

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor, vi besvarar dem gärna!
Skicka ett mail till: yhstockholm@hvilanutbildning.se

 

 

Kursplan

Poäng
Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap om trädvård
Dendrologi och ståndortslära 25
Examensarbete 25
Företagsekonomi, entreprenörskap och arbetsrätt 35
Klättringsteknik 25
Kommunikation och arbetsmiljö 10
LIA 1 35
LIA 2 45
LIA 3 60
Marklära och naturvård 15
Maskinanvändning i trädvården 25
Sjukdomar och skador på träd och buskar 25
Tillämpad trädvård 40
Träden i samhället 10
Trädfysiologi, anatomi och systematik 25
Totalt 400

Utbildningsinformation

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen Arborist

Studietakt: Heltid

Antal platser: 24 st

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Efter utbildningen kan du arbeta som:
Arborist, Trädvårdare, Parkförvaltare, Kyrkogårdsförman, Arbetsledare, Skogsvaktare, Driftschef, park och grönområden.

FAQ
Läs de vanligaste frågorna och svaren här!


 

______________________________

Viktig information!

För arbete på hög höjd kräver Arbetsmiljöverket numera att den studerande har ett ”Tjänstbarhetsintyg för arbete som innebär klättring med stor Nivåskillnad” (AFS 2019:3). Detta innebär att antagna studerande måste uppvisa ett sådant intyg i samband med utbildningsstarten. För intyget behöver man genomgå en hälsoundersökning av läkare med kompetens att utfärda sådant intyg. Mer information kommer att skickas till de som blir antagna till utbildningen.

Bokning av läkartid samt kostnaden för detta står den studerande för själv.

Som antagen till utbildningen förväntas du också att införskaffa personlig utrustning under den första terminen. Personlig utrustning är lämpliga klättringsskor, hjälm samt klättringssele.

Inför LIA-perioderna är det inte möjligt att låna utrustning från utbildningsanordnaren.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Anmälningsblankett och informationsblad

Ansökningsblankett YH Arborist (pdf)