Motorsåg

Röjsåg RB – skogsröjning

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med röjsåg inom skogsröjning och vill uppfylla Arbetsmiljöverkets krav (AFS 2012:1) på dokumenterad utbildning inom området.

Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

KURSINNEHÅLL:

Kursen behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik som krävs vid röjning av ungskog och underväxt.

Kursens innehåll:

  • gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjsåg vid normal skogsröjning. Kapdiameter upp till ca halva sågdjupet
  • risker förknippade med användning av röjmotorsåg
  • fällning av klenare enkelsnittsträd (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
  • användning av dubbelsnitt eller omlottsågningsteknik och ”sparad kantteknik” med kontroll av fällriktning på träd grövre än klingans sågdjup
  • översiktlig och detaljerad arbetsplanering
  • sågning av högre sittande grenar, kapning av träd i sektioner
  • risker förknippade med stammar i spänn
  • hantering och skötsel av säkerhetsutrustning

Deltagande i kursen Röjsåg B förutsätter att du har behörighet RA i Säker Skogs utbildningscertifiering. För mer info om kurskrav och anvisningar se Säker Skogs anvisningar.

Vi förutsätter att kursdeltagarna medtar egen utrustning. Vid behov går det att hyra viss utrustning på Hvilan Utbildning, dock ej röjsågar.

Du bör ha gällande olycksfallsförsäkring.

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.